Giải Trí & Công Nghệ

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

Windows 10 KMS Activator Ultimate là bản Active window đơn giản cho các bản: Vista, 7, 8, 8.1 ,10. Bản này có độ an toàn cao, active window 180 ngày và sau đó có thể tiếp tục active lại từ đầu. Bạn cũng có thể xoá bỏ đi các bản active trước đó. Bạn cũng có thể xem các thông tin về bản đang được active...

Hỗ Trợ:

Windows 10 Professional
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Home

Windows 10 Professional N
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Home Country Specific

Windows 8.1 Professional
Windows 8.1 Professional Wmc
Windows 8.1 Professional_N
Windows 8.1 Enterprise
Windows 8.1 Enterprise_N
Windows 8.1 ProfessionalPreview
Windows 8.1 Preview
Windows 8.1 CoreARM
Windows 8.1 Core
Windows 8.1 CoreN
Windows 8.1 CoreSingleLanguage
Windows 8.1 CoreCountrySpecific
Windows 8.1 EmbeddedIndustry
Windows 8.1 EmbeddedIndustryE
Windows 8.1 EmbeddedIndustryA

Windows 8 Professional
Windows 8 Professional N
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Enterprise N
Windows 8 ProfessionalPreview
Windows 8 PreRelease
Windows 8 ProfessionalWMC
Windows 8 CoreARM
Windows 8 Core
Windows 8 CoreN
Windows 8 CoreSingleLanguage
Windows 8 CoreCountrySpecific
Windows 8 EmbeddedProfessional
Windows 8 EmbeddedEnterprise

Windows 7 Professional
Windows 7 Professional N
Windows 7 Professional E
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Enterprise N
Windows 7 Enterprise E

Windows Vista Business
Windows Vista Business N
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Enterprise N

Windows12Server Standard
Windows12Server Datacenter
Windows12Server Standard Core
Windows12Server Datacenter Core
Windows12Server Core
Windows12Server CoreN
Windows12Server Multi Point Standard
Windows12Server Multi Point Premium

Windows12R2Server Standard
Windows12R2Server Datacenter
Windows12R2Server Standard Core
Windows12R2Server Datacenter Core
Windows12R2Server Cloud Storage Core
Windows12R2Server Cloud Storage
Windows12R2Server Solution Core
Windows12R2Server Solution

Windows08Server Standard
Windows08Server Enterprise
Windows08Server Data Center
Windows08Server HPC

Windows08R2Server Standard
Windows08R2Server Enterprise
Windows08R2Server Data Center
Windows08R2Server HPC
Windows08R2Server Web

Yêu cầu:
Net Framework 2.0
Kết nối mạng (để cập nhật server KMS )

Tải về bản Active window
pass giải nén: 4online.net

Hướng dẫn active window:
  • Chạy Phần mềm với quyền Admin (chuột phải chọn Run as Administrator)
  • Click vào “Clean Activation History”.
  • Click vào “Update Server” để cập nhật danh sách KMS.
  • Chọn KMS Server
  • Chọn Your Windows.
  • Click vào “Activation Now”.
  • Xong
 
Bên trên