Giải Trí & Công Nghệ

Lỗi: Execution default of goal org.jvnet.jaxb2.maven2:maven-jaxb2-plugin:0.12.3:generate failed

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị


Lỗi xảy ra khi generate tự động các class từ WSDL sử dụng maven trong spring mvc.
Chi tiết mã lỗi:
Mã:
Execution default of goal org.jvnet.jaxb2.maven2:maven-jaxb2-plugin:0.12.3:generate failed: A required class was missing while executing org.jvnet.jaxb2.maven2:maven-jaxb2-
plugin:0.12.3:generate: com/sun/xml/bind/v2/model/core/TypeInfoSet ----------------------------------------------------- realm = plugin>org.jvnet.jaxb2.maven2:maven-jaxb2-
plugin:0.12.3 strategy = org.codehaus.plexus.classworlds.strategy.SelfFirstStrategy urls[0] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/jvnet/jaxb2/maven2/maven-jaxb2-plugin/
0.12.3/maven-jaxb2-plugin-0.12.3.jar urls[1] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/jvnet/jaxb2/maven2/maven-jaxb2-plugin-core/0.12.3/maven-jaxb2-plugin-
core-0.12.3.jar urls[2] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/apache/commons/commons-lang3/3.2.1/commons-lang3-3.2.1.jar urls[3] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/
repository/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/20050927/resolver-20050927.jar urls[4] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/junit/junit/4.8.1/junit-4.8.1.jar urls[5] =
file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.15/plexus-utils-1.5.15.jar urls[6] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/jvnet/jaxb2/maven2/
maven-jaxb22-plugin/0.12.3/maven-jaxb22-plugin-0.12.3.jar urls[7] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/glassfish/jaxb/jaxb-runtime/2.2.11/jaxb-runtime-2.2.11.jar
urls[8] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/glassfish/jaxb/jaxb-xjc/2.2.11/jaxb-xjc-2.2.11.jar urls[9] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/apache/maven/plugin-
tools/maven-plugin-annotations/3.2/maven-plugin-annotations-3.2.jar Number of foreign imports: 5 import: Entry[import org.sonatype.plexus.build.incremental from realm
ClassRealm[plexus.core, parent: null]] import: Entry[import org.codehaus.plexus.util.Scanner from realm ClassRealm[plexus.core, parent: null]] import: Entry[import
org.codehaus.plexus.util.DirectoryScanner from realm ClassRealm[plexus.core, parent: null]] import: Entry[import org.codehaus.plexus.util.AbstractScanner from realm
ClassRealm[plexus.core, parent: null]] import: Entry[import from realm ClassRealm[maven.api, parent: null]] -----------------------------------------------------

Cách sửa lỗi đơn giản nhất là thay đổi version của maven-jaxb2-plugin từ 0.12.3 xuống 0.12.1
và thêm <generateDirectory>${project.build.sourceDirectory} </generateDirectory>
HTML:
<executions> <execution> <goals> <goal>generate</goal> </goals> </execution> </executions> <configuration> <schemaLanguage>WSDL</schemaLanguage> <generatePackage>com.test.wsconsumer.wsdl</generatePackage> <schemas> <schema> <url>http://localhost:8080/ws/countries.wsdl</url> </schema> </schemas> </configuration>
....
thành
HTML:
<executions> <execution> <goals> <goal>generate</goal> </goals> </execution> </executions> <configuration> <schemaLanguage>WSDL</schemaLanguage> <generateDirectory>${project.build.sourceDirectory} </generateDirectory> <generatePackage>com.test.wsconsumer.wsdl</generatePackage> <schemas> <schema> <url>http://localhost:8080/ws/countries.wsdl</url> </schema> </schemas> </configuration>
....
 
Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
Lỗi này xảy ra khi web service phía server (producing) trả về sai. Chỉnh lại link cho đúng sẽ tự động hết lỗi.
 
Bên trên