Giải Trí & Công Nghệ

[SpringSecurity] Không tìm thấy class AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

Trong khi config spring mvc + spring security mà gặp lỗi này với error messsage:
Theimport org.springframework.web.servlet.support.AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer cannot be resolved

Giải quyết:
Class AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer chỉ hỗ trợ từ Spring 3.2 trở đi.
Hãy kiểm tra lại file pom.xml, thay thế bằng version cao hơn hoặc bằng 3.2 sẽ giải quyết được lỗi này.
 
Bên trên