Giải Trí & Công Nghệ

css tag nick giong facebook

  1. Bub

    [jQuery Plugin] Choosen - Thư viện chọn nhiều option trong textbox giống tag nickname facebook

    Thư viện tương đối hay cho các bạn làm việc với nhưng textbox có nhiều lựa chọn, hoặc muốn customize để việc chọn nhiều nickname vào 1 textbox nào đó. Các chức năng chính: Chọn nhiều option và đẩy vào ô textbox. Tìm kiếm (filter) dữ liệu bằng các nhập vào ô tìm kiếm. Remove option đã được...
Bên trên