Giải Trí & Công Nghệ

danh sách friend chảnh chó

  1. Bub

    Kiểm Tra Danh Sách Chưa Đồng Ý Kết Bạn

    Trên facebook, nếu bạn muốn: Kiểm tra xem danh sách bạn bè bạn đã gửi yêu cầu kết bạn mà chưa đồng ý. (Danh sách các nick chảnh chó :v ) Huỷ yêu cầu kết bạn đã gửi. Tìm kiếm xem trước giờ bạn đã gửi yêu cầu kết bạn cho ai. Hãy truy cập link này: Danh Sách Đã Gửi Yêu Cầu Kết Bạn
Bên trên