Giải Trí & Công Nghệ

mysql daemon failed to start

  1. Bub

    Lỗi MySQL Daemon failed to start

    Sau khi upgrade Mysql thường sẽ gặp phải lỗi MySQL Daemon failed to start khi mình cố gắng restart lại Mysql. Mình đã thử rất nhiều cách trên mạng nhưng không thành công. Cuối cùng mình đã thực hiện: cd /var/lib/mysql xoá bỏ hết các thư mục có dạng ibdata và ib_logfile sau đó restart lại mysql...
Bên trên