Giải Trí & Công Nghệ

phim tat photoshop

  1. Bub

    TỔNG HỢP CÁC PHÍM TẮT GIÚP THAO TÁC NHANH TRONG PHOTOSHOP

    Nhóm Phím Tắt Hệ Thống FILE - CTRL + N (New): Tạo File mới - CTRL + O (Open): Mở file - CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge - CTRL + W (Close): Đóng File - CTRL + S (Save): Lưu file - CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác - CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản...
Bên trên